KVKK Bilgilendirme

01 Mayıs 2021

6698 Sayılı (KVKK) Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Aydınlatma Metni

1.VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”)
uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Mehmet Veli Karaaltin ; kişisel veri
mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz.
• Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve ticari ilişkilerimiz
kapsamında;
• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
• Tarafımıza bildirdiğiniz veya tarafımıza bildirilen şekliyle kişisel
verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak;
• İşleyebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edilerek
saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın
izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere
açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğiz.

2.İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;
Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad
soyad, TC Kimlik No, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet,
İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
Telefon (ev/cep), adres, e- posta adresi
Sağlık Verisi: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
Kullanılan ilaçlar, hastalık öyküsü, alkol ve sigara kullanımı, tanı, anamnez,
istirahat raporları, durum bildirir raporları, reçete, Aile bireyleri genetik hastalık
bilgisi, laboratuvar sonuçları, doktor analiz ve yorumları, Hamilelik durumu,
Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
Fatura
Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Çalıştığı kurum, meslek bilgisi
Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.
Okul, eğitim bilgileri,
Çalışma Verisi: Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi,
Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası,
Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar,

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Siz danışanlarımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve
tedarikçilerimizden elde ettiğimiz kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar ve
bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.
• 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında
Yönetmelik ve sağlıkla ve mali konular ile ilgili diğer yasal
düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamı nedeni ile,
• Toplum Sağlığı, Tıbbi Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, erken teşhis ve koruyucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile
finansmanın planlanması ve yönetimi,
• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
• Hekimin gerek görmesi halinde durumun ilgili kuruluşlara bildirilmesi,
• Üye olmanız halinde; tıbbi teşhis, tedavi, eğitim hizmetlerimizin sizlere
duyurulması, E-bülten gönderimi, uzmanlarımızın kitapları, yeni
yayınları ve etkinlik günleri hakkında bildirim,
• Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/
vasinizi haberdar edebilme, Merkezimiz ile ilişkinizi teyit etme, online
ve canlı destek,
• Satın aldığınız hizmetlerimiz/ürünlerimiz karşılığında
faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,
• Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap
verebilme,
• Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi,
• Hasta memnuniyetinin ölçülmesi,
• Tıbbi teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi,
laboratuvar sonuçlarının alınması,
• Verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması,
• Hasta/danışan memnuniyetinin artırılması,
• Hizmetlerin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmalar
yapılması,
• Risk Yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve
yapılması,
• Kalite ve verimlilik çalışmalar, raporları,
• İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin
bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla, size sunulan sağlık hizmetine ilişkin
finansal mutabakatlar sağlanması,
• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine
getirilmesi,
• Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve
bilgilendirme yükümlülükleri
• Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,
katılımların takibi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması
faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik
önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla
sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
• İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler
sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre
kişiselleştirmek, İnternet sitesinin sizin ve kurumun hukuki ve ticari
güvenliğinin teminini sağlamak
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikâyetlerin takibi,
• Ücret politikasının yürütülmesi,
• Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.
• Çağrı Merkezi aramalarında;

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık
Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri
kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, anlaşmalı hekimlerimizle, İnternet
üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet
birimlerine, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili
resmi makamlarla paylaşabiliyoruz.

5.YURTDIŞINA AKTARILMASI

İmzalamış olduğunuz üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi veya aldığınız
vb. hizmetler doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan
amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri
alınarak; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı
ülkelere veya açık rızanıza dayanarak belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı
olarak aktarılabilecektir.

6.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
faaliyetlerimizi yürütmek, merkezimizin meşru menfaatlerini korumak,
aramızda ki mesafeli satış sözleşmesinin ifasını sağlamak, sağlık, tedavi ve tanı
konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; sizden bizzat veya
web sitemiz/telefon vasıtasıyla talep ettiğimiz veya sizin bizimle paylaşmayı
tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, e-posta vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen
hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.
Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri
gerçekleştirebilmek amacıyla, sağlık hizmetlerinin ifasında ki yasal gereklilikler
çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün
yerine getirilmesi ve ticari/ işletmesel faaliyetlerimizi yürütebilmek sebebiyle,
mesafeli satış sözleşmesinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik
ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır.
Bu çerçevede kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; 6698 sayılı
Kanun’un 5/2-c; sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi, md.5/2-
ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek, md.5/2-f doğrultusunda
şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde ve faaliyet konumuz doğrultusunda
6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli
durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
şekilde işlenecektir.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11.
MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirttiğimiz haklarınıza ilişkin
taleplerinize Mehmet Veli Karaaltina Vişnezade Mahallesi bayıldım caddesi
No14/16 Daire 3 Beşiktaş Istanbul Adresine başvurmanız halinde; talebinizin
niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde yanıt verilecektir.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Mehmet Veli Karaaltin
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret
alınabilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK m.11 uyarınca;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
• Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini
tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden,
yukarıda belirtilen şekillerde Vişnezade Mahallesi bayıldım caddesi
No14/16 Daire 3 Beşiktaş İSTANBUL ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi

Şahsen başvuru

Noter yoluyla

Güvenli e-posta

Kayıtlı e-posta adresiniz ile

Başvurunun Yapılacağı Adres

Vişnezade Mahallesi bayıldım
caddesi No14/16 Daire 3
Beşiktaş Istanbul

Vişnezade Mahallesi bayıldım
caddesi No14/16 Daire 3
Beşiktaş Istanbul

mveli.karaaltin@hs01.kep.tr

mkerkuk@yahoo.com

Gönderimde belirtilecek bilgi

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”

8.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca
saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası
yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı
zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan
kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

9.BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve
gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde
herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Merkezimizin ilgili
birimine bildirebilirsiniz.

Saygılarımızla.